NativeLib BAHASA MELAYU
Kamus Buku Frasa Kosa kata Ujian
Terjemahan Contoh Sinonim Antonim Gambar Pengucapan

Religion → Agama: Buku frasa

are you religious?
adakah anda beragama?
no, I'm …
Tidak saya …
no, I'm an atheist
tidak, saya seorang ateis
no, I'm agnostic
tidak, saya agnostik
what religion are you?
kamu agama apa?
I'm a …
Saya seorang…
I'm a Christian
Saya seorang Kristian
I'm a Muslim
Saya seorang muslim
I'm a Buddhist
Saya seorang Buddha
I'm a Sikh
Saya seorang Sikh
I'm a Hindu
Saya beragama Hindu
I'm a Protestant
Saya seorang Protestan
I'm a Catholic
Saya seorang Katolik
I'm Jewish
Saya Yahudi
do you believe in God?
adakah anda percaya kepada Tuhan?
I believe in God
saya percaya kepada Tuhan
I don't believe in God
Saya tidak percaya kepada Tuhan
do you believe in life after death?
adakah anda mempercayai kehidupan selepas mati?
do you believe in reincarnation?
adakah anda percaya pada penjelmaan semula?
is there a … near here?
ada… dekat sini?
is there a church near here?
ada gereja dekat sini?
is there a mosque near here?
ada masjid dekat sini?
is there a synagogue near here?
ada rumah ibadat dekat sini?
is there a temple near here?
ada kuil dekat sini?